锘军!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 銆愭枃绔犮€戝凹榫欏崟涓濈殑鎬ц兘鍜岀敤閫旀湁鍝簺鍛 鐫挎櫉鏈烘闃愯堪鎷変笣鏈虹殑琛ㄩ潰澶勭悊宸ヨ壓 - 甯稿窞甯傜澘鏅熸満姊版湁闄愬叕鍙伏/title> <meta name="Keywords" content=""> <link type="text/css" href="/template/NEST700011/lib/base.css" rel="stylesheet"/> <link type="text/css" href="/template/NEST700011/lib/style.css" rel="stylesheet"/> <script src="/template/NEST700011/js/jquery-1.8.0.min.js"></script> <script src="/template/NEST700011/js/foucsbox.js"></script> <script> </script> </head> <body> <h1>金沙贵宾会手机版-首頁</h1> <div class="top"> <div class="wfixed clearfix"> <span class="fl">甯稿窞甯傜澘鏅熸満姊版湁闄愬叕鍙镐负鎮ㄥ厤璐规彁渚汓a href="/">浜洪€犺崏鍧崟涓濇満</a>銆?a href="/supply/">鍗曚笣鏈裹/a>銆?a href="/news/">鑱氫笝鐑氦缁翠笣</a>绛夌浉鍏充俊鎭紝鏁鍏虫敞锛?/span> <div class="topNavSe fr"> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/22548/stat/"></script> </div> </div> </div> <div class="menu font_w fs16"> <div class="wfixed"> <div class="fl logo"><h4><img src="/uploads/logo/20150604090158.png" alt="甯稿窞甯傜澘鏅熸満姊版湁闄愬叕鍙? width="359" /></h4></div> <ul class="fr"> <li><a rel="nofollow" href="/">棣栭〉</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/about/">璧拌繘鎴戜滑</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/news/" class="cur">鏂伴椈璧勮</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/supply/">浜у搧涓績</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/about/about2.html">鏈嶅姟鍜屾敮鎸?/a></li> <li><a rel="nofollow" href="/contact/">鑱旂郴鎴戜滑</a></li> </ul> </div> </div> <div class="ban"> <div class="banPa"> <div id="slider"> <div class="slider_box" id="slider_name"> <ul class="silder_con"> </ul> </div> </div> <script src="/template/NEST700011/js/jquery.slides.js" type="text/javascript"></script> <script type="text/javascript"> imgLink = new Array(); picarr = new Array(); textarr = new Array(); var swf_width=1920; var swf_height=590; var files = ""; var links = ""; var texts = ""; picarr[1] = "/uploads/link/20161027111233.jpg"; picarr[2] = "/uploads/link/20161027111320.jpg"; picarr[3] = "/uploads/link/20161027041742.jpg"; imgLink[1] = "javascript:void(0)"; imgLink[2] = "javascript:void(0)"; imgLink[3] = "javascript:void(0)"; for(i=1;i<picarr.length;i++){ if(files=="") files = picarr[i]; else files += "|"+picarr[i]; $(".silder_con").append("<li class="silder_panel"><a target="_blank" class="f_l"><img src="+picarr[i]+" /></a></li>");//璋冪敤鍚庡彴鍥剧墖 } for(i=1;i<imgLink.length;i++){ if(links=="") links = imgLink[i]; else links += "|"+imgLink[i]; $(".silder_con").find("a").attr("href",imgLink[i]);//璋冪敤鍚庡彴閾炬帴 } for(i=1;i<textarr.length;i++){ if(texts=="") texts = textarr[i]; else texts += "|"+textarr[i]; } </script> </div> </div> <div class="iseaCon"> <div class="wfixed"> <div class="fl hotSea fs16 font_w"> <span>鐑棬鎼滅储锛欬/span> <a href="/key.aspx?k=%b5%a5%cb%bf" rel="nofollow">鍗曚笣</a> <a href="/key.aspx?k=%c4%e1%c1%fa" rel="nofollow">灏奸緳</a> <a href="/key.aspx?k=%c0%ad%cb%bf" rel="nofollow">鎷変笣</a> <a href="/key.aspx?k=%be%db%b1%fb%cf%a9" rel="nofollow">鑱氫笝鐑?/a> </div> <div class="search fr"> <script type="text/JavaScript"> function Seach() { var t = $(".select_showbox").text(); if (t == "绔欏") { document.getElementById("formSeach").action = "http://www.yiyeso.net/s.asp"; } else { document.getElementById("formSeach").action = "/key.aspx"; } } </script> <Form name="formSeach" id="formSeach" target="_blank" action="/key.aspx" onsubmit="Seach()"> <div class="seaL font_w fs14"> <input type="text" name="k" value="璇疯緭鍏ュ叧閿瘝鎼滅储" onblur="if(this.value==""){this.value=this.defaultValue;}" onfocus="if(this.value==this.defaultValue){this.value="";};" class="search_text fl" /> <div class="search_select fl"> <select name="nest" id="search"> <option value="0">绔欏唴</option> <option value="1">绔欏</option> </select> </div> </div> <input type="image" align="absmiddle" src="/template/NEST700011/images/search_button.jpg" class="search_button fr"> </Form> </div> </div> </div> <div class="main"> <div class="wfixed clearfix"> <div class="insLeft font_w fl"> <ul class="proSide fs16"> <li><a href="/jbxcsqwj/">PET鍗曚笣鏈裹/a></li> <li><a href="/nlcsj/">灏奸緳鍗曚笣鏈裹/a></li> <li><a href="/rzcpcsj/">缁崇綉鍗曚笣鏈裹/a></li> </ul> <div class="asideCotact"> <ul class="fs14"> <li>鑱旂郴锛氬惔娉介洩</li> <li>鐢佃瘽锛?519-81291658</li> <li>鎵嬫満锛?3706122990 13906125755</li> <li>浼犵湡锛欬/li> <li>閭锛欬a rel="nofollow" href="mailto:rs@rs-machine.net">rs@rs-machine.net</a></li> <li>缃戝潃锛欬a rel="nofollow" href="">www.czrsmach.com</a></li> <li>鍘傚潃锛氬父宸炲競瑗垮お婀栫鎶€浜т笟鍥暱姹€璺?95鍙饵/li> </ul> </div> <div class="asideTel mt15 font_a fs20 clearfix"> <h4 class="fl"><img src="/template/NEST700011/images/inTel.png" /></h4> <h3 class="fl ml10"> <span class="fs16 font_w">鍏ㄥ浗鏈嶅姟鐑嚎</span> <p>0519-81291658</p> </h3> </div> </div> <div class="insRight fr"> <div class="crumb"> <span class="fl font_w fs18">鏂伴椈璇︽儏</span> <b class="fr">鎮ㄧ幇鍦ㄧ殑浣嶇疆:<a href="/">棣栭〉</a> > <a href="/news/">鏂伴椈淇℃伅</a> > 璇︾粏鍐呭</b> </div> <div class="insNewsArti clearfix pt10 font_w"> <h2 class="tac fs20">銆愭枃绔犮€戝凹榫欏崟涓濈殑鎬ц兘鍜岀敤閫旀湁鍝簺鍛 鐫挎櫉鏈烘闃愯堪鎷変笣鏈虹殑琛ㄩ潰澶勭悊宸ヨ壓</h2> <h3 class="tac"><span>鏉ユ簮锛欬a href="/news/185.html">/news/185.html</a></span><span>鍙戝竷鏃堕棿锛?020-07-15</span></h3> <div class="con mt10 fs14"> <p>鍦ㄦ兂鐭ラ亾灏奸緳鍗曚笣鐨勬€ц兘鍜岀敤閫斿悧锛熸墍璁蹭粙缁嶄腑锛岃澶у浜嗚В浜嗕竴浜涗笉涓轰汉鐭ョ殑闂鎴栫煡璇嗭紝浣嗗"甯稿窞甯傜澘鏅熸満姊版湁闄愬叕鍙?鎵€鍦ㄧ殑杩欎釜琛屼笟澶у杩樻槸姣旇緝闄岀敓鐨勶紝浠婂ぉ鎴戜滑灏辨潵浜嗚В涓€涓婜<p style="text-indent:2em;">灏奸緳鍗曚笣鐨勭敤閫擖/p><p style="text-indent:2em;"> 鐢ㄩ€旓細骞挎硾鐢ㄤ簬缁囩綉銆佺粐甯︺€佺彔鐗囩唬鑺便€佺紳鍒跺晢鏍囥€佹挰杈广€佸埗琛c€佽姳杈广€佹笖缃戙€侀€犵焊缃戙€佹护缃戙€佺紳绾嚎銆侀拡杞︾嚎銆佸嵃鑺辩綉銆佷腑闂撮€忔槑鍔犲己绾裤€侀€忔槑鎵嬭缂濆埗銆佺數鑴戠唬鑺遍珮閫熺紳绾€佽溅楠ㄧ唬鑺便€佺紳绾鑺便€佺┖璋冪綉銆佸壊鑽夌嚎銆佸绉戠紳鍚堢嚎銆佺綉鐞冩媿銆佸凹榫欐惌鎵c€佺彔瀹濅覆鐝犵嚎銆佺數瀛愮帺鍏锋枃鍏烽厤绾裤€佸悐甯︾嚎銆佸寘瑁呯嚎銆佹寕楗扮嚎銆佷腑绌哄甫銆佽タ鏈嶆挰杈更/p><p style="text-indent:2em;"> 涓昏鎬ц兘 锛氬己鍔涢珮銆佹柇浼稿皬锛岄€忔槑搴﹂珮锛岃壊鏍锋暟杈?00浣欑锛屽苟鍙牴鎹鎴疯姹傞厤鑹诧紝浜庝綆娓╂椂浠嶅彲淇濇寔鑹ソ鐨勫脊鎬т笌鑰愭洸鎸犳€ 鐢熺墿鐩告憾鎬т匠鎯崇煡閬擄紝鎯崇煡閬撳凹榫欏崟涓濈殑鎬ц兘鍜岀敤閫斿悧锛熶笉浼氬浜轰綋浜х敓杩囨晱鍙嶅簲鐜繚鏃犳瘨鏃犲懗銆侟/p><p style="text-indent:2em;"> <span style="color:#0020ff;">鐩稿叧鏂囩珷鎺ㄨ崘锛欬/span></p><p style="text-indent:2em;"> 鎷変笣鏄竴绉嶉噾灞炲姞宸ュ伐鑹恒€傛媺涓濇満鍦ㄩ噾灞炲帇鍔涘姞宸ヤ腑锛屽湪澶栧姏浣滅敤涓嬩娇閲戝睘寮鸿閫氳繃妯″叿锛岄噾灞炴í鎴潰绉鍘嬬缉锛屽苟鑾峰緱鎵€瑕佹眰鐨勬í鎴潰绉舰鐘跺拰灏哄鐨勬妧鏈姞宸ユ柟娉曠О涓洪噾灞炴媺涓濆伐鑹猴紝鐩墠閫氬父閲囩敤杩涘彛閲戝垰鐭冲竷杞〃闈㈡媺绾癸紝缁忓帇鍨嬨€佹粴娑傜瓑澶氱鍖栧澶勭悊鑰屾垚銆 </p><p style="text-indent:2em;"> 鎷変笣鏈鸿〃闈㈣壊娉藉厜浜€佸潎鍖€锛屾椂灏氭劅寮猴紝缁欎汉浠ュ己鐑堢殑瑙嗚鍐插嚮銆傚叾鏉愭枡澶栬鍏锋湁闈炲父寮虹殑閲戝睘璐ㄦ劅锛岀汗鐞嗘竻娣呫€佸潎鍖€锛屾槸褰撲粖鏃跺皻娴佽鐨勬柊鍨嬮珮妗h楗版潗鏂欙紝鐗瑰埆閫傜敤浜庨珮妗g殑闆嗘垚鍚婇《澶╄姳锛岀粍鍚堝悐椤跺ぉ鑺憋紝鍐呭瑁呴グ鍙婇珮妗e鐢ㄧ數鍣ㄧ殑澶栭グ鏉胯楗般€侟/p><p style="text-indent灏奸緳:鎷変笣鏈虹殑琛ㄩ潰澶勭悊宸ヨ壓浣犱簡瑙e灏戯紵2em;"> 鎷変笣鏈虹殑搴旂敤鑼冨洿锛氬鐢ㄧ數鍣ㄩ潰鏉 鍚勭鏁扮爜浜у搧澶栬鍜岄潰鏉 绗旇鏈數鑴戦潰鏉匡紝鐢ㄤ簬鍒朵綔鍚勭鏍囪瘑锛岃杽鑶滃紑鍏筹紝閾澘绛夈€侟/p>閫氳繃鏈枃鐨勪粙缁嶏紝鐩镐俊澶у瀵逛簬鈥滄兂鐭ラ亾灏奸緳鍗曚笣鐨勬€ц兘鍜岀敤閫斿悧锛熲€濇湁浜嗕竴瀹氱殑浜嗚В锛屽鏋滄兂浜嗚В銆併€佸父宸炲競鐫挎櫉鏈烘鏈夐檺鍏徃绛夊叾浠栫浉鍏崇殑鐭ヨ瘑锛岃璺熸垜浠仈绯伙紒</p> </div> <div class="newArtiNext mt10"><div>涓婁竴鏉狕<a href="186.html">銆愭枃绔犮€戝凹榫欏崟涓濈殑鎬ц兘鍜岀敤閫旀湁鍝簺鍛 鐫挎櫉鏈烘闃愯堪鎷変笣鏈虹殑琛ㄩ潰澶勭悊宸ヨ壓</a></div><div>涓嬩竴鏉狕<a href="184.html">銆愬浘鏂囥€戝崟涓濇満鐨勫垎绫 灏奸緳鍗曚笣娓旂綉绾挎満鐨勭壒鐐更/a></div></div> <div class="tag">鐩稿叧鏍囩锛欬a href="/key.aspx?k=%bd%f0%ca%f4">閲戝睘</a>,<a href="/key.aspx?k=%c0%ad%cb%bf">鎷変笣</a>,<a href="/key.aspx?k=%d3%c3%d3%da">鐢ㄤ簬</a>,<a href="/key.aspx?k=%d0%e5%bb%a8">缁h姳</a>,<a href="/key.aspx?k=%b7%ec%c8%d2">缂濈韩</a>,</div> <div class="crumb mt15"> <span class="fl font_w fs18">鐩稿叧鏂伴椈<b class="fs14 fn font_i ml5">RELATED NEWS</b></span> </div> <div class="insNews clearfix pt10 fs14 font_w"> <ul> <li><a rel="nofollow" href="/news/187.html">銆愭眹鎬汇€戞媺涓濇満鐨勮〃闈㈠鐞嗗伐鑹轰綘浜嗚В澶氬皯锛 娴呰皥灏奸緳鍗曚笣鏈虹殑搴旂敤棰嗗煙</a><span>2020-07-29</span></li> <li><a rel="nofollow" href="/news/186.html">銆愭枃绔犮€戝凹榫欏崟涓濈殑鎬ц兘鍜岀敤閫旀湁鍝簺鍛 鐫挎櫉鏈烘闃愯堪鎷変笣鏈虹殑琛ㄩ潰澶勭悊宸ヨ壓</a><span>2020-07-22</span></li> <li><a rel="nofollow" href="/news/185.html">銆愭枃绔犮€戝凹榫欏崟涓濈殑鎬ц兘鍜岀敤閫旀湁鍝簺鍛 鐫挎櫉鏈烘闃愯堪鎷変笣鏈虹殑琛ㄩ潰澶勭悊宸ヨ壓</a><span>2020-07-15</span></li> <li><a rel="nofollow" href="/news/180.html">銆愭枃绔犮€戝凹榫欏崟涓濇満鐨勬搷浣滀腑鐨勭粏鑺傛敞鎰忕偣 鎷変笣鏈虹殑琛ㄩ潰澶勭悊宸ヨ壓浣犱簡瑙e灏戯紵</a><span>2020-06-10</span></li> </ul> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="foot font_w "> <div class="ftNav"> <div class="wfixed clearfix fs14"> <ul> <li><a rel="nofollow" href="/" class="ftCur">棣栭〉<em></em></a></li> <li><a rel="nofollow" href="/about/">璧拌繘鎴戜滑<em></em></a></li> <li><a rel="nofollow" href="/news/">鏂伴椈璧勮<em></em></a></li> <li><a rel="nofollow" href="/supply/">浜у搧涓績<em></em></a></li> <li><a href="/contact/">鑱旂郴鎴戜滑<em></em></a></li> <li><a href="/sitemap.html">缃戠珯鍦板浘<em></em></a></li> <li><a href="/4g/" target="_blank">鎵嬫満缃戠珯<em></em></a></li> <li><a rel="nofollow" href="#">杩斿洖椤堕儴<em></em></a></li> </ul> </div> </div> <div class="ftCon clearfix wfixed"> <div class="ftLogo fl"><img src="/template/NEST700011/images/ftLogo.jpg" /></div> <div class="bottom fl"> <p>Copyright© www.czrsmach.com(<a rel="nofollow" title="澶嶅埗閾炬帴" href="javascript:copyURL();" target="_parent">澶嶅埗閾炬帴</a>) 甯稿窞甯傜澘鏅熸満姊版湁闄愬叕鍙伏/p> <p>鑱氫笝鐑氦缁翠笣鍝濂斤紵瀹氬埗鐢熶骇澶氬皯閽憋紵鑱氫笝鐑崟涓濈氦缁存€庝箞鏍凤紵娣勫崥鍙嬭儨鍖栧伐璁惧鏈夐檺鍏徃涓撲笟鐢熶骇,鍘傚鐩翠緵灏奸緳鍗曚笣鏈恒€佷汉閫犺崏鍧崟涓濇満銆佽仛涓欑儻绾ょ淮涓濈瓑楂樺搧璐ㄤ骇鍝侊紝娆㈣繋鏉ョ數鐢熶骇瀹氬埗锛?/p> <p>鐑棬鍩庡競鎺ㄥ箍: <b class="ml15"></b></p> <div style="width:330px;display:inline-block;"> <b class="cnzz fl"></b> <b style="fl"> Powered by <a rel="nofollow" rel="nofollow" href="http://www.nestcms.com" title="浼佷笟绯荤粺" target="_blank">绛戝发</a> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/year/2013-09-25/"></script> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/cmode/"></script> <a rel="nofollow" rel="nofollow" href="http://www.miitbeian.gov.cn" target="_blank"></a> </b> </div> </div> <div class="ftEwm tac fr"> <img src="/template/NEST700011/images/ewm.jpg" width="100" height="100" /> <p>鎵嬫満缃戠珯浜岀淮鐮?/p> </div> </div> </div> <script src="/template/NEST700011/js/select.js"></script> <script type="text/javascript" src="/im/js/ImVar.js"></script> <script type="text/javascript" src="/im/js/ImJS.js"></script> <script> $(function(){ $(".slider_btn").css("width",$(window).width()); $(".proSide li a").each(function () { if ($(this).attr("href") == window.location.pathname) { $(this).addClass("cur"); return false; } }); $(".ftNav li a").hover(function(){ $(".ftNav li a").removeClass("ftCur"); $(this).addClass("ftCur"); }); $(".proSide li:odd").addClass("backF7"); }) </script> <!--[if lt IE 9]> <style type="text/css"> .Radius{ behavior: url(/template/NEST700011/js/PIE.htc); } </style> <![endif]--> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>